Leadership and Talent Development Program

      Leadership and Talent Development Program เป็นโครงการพัฒนาผู้นำและดาวเด่น ด้วยการนำแนวคิดเรื่อง “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” มาออกแบบการเรียนรู้ ให้เกิดประสบการณ์ตรงด้านการบริหารคน จัดการงาน และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้นำในอนาคต

ผลที่คาดหวังได้

 • ผู้นำมีความพร้อมและเป็นแบบอย่างของผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ให้กับทีมงาน
 • กลุ่มผู้นำที่คาดหวังมีเวทีสร้างโอกาสใหม่ๆ และมองเห็นช่องทางพัฒนาตนเองในบทบาทผู้นำ
 • เกิดระบบทีมงานคล่องตัวสูงทีมีสมาชิกจากต่างสายงาน มาร่วมคิดร่วมทำผลิตผลงาน
 • เกิดเครือข่ายนอกสายงานที่ช่วยเหลือสนับสนุนความสำเร็จของงาน
 • องค์กรได้พัฒนาเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำมีศักยภาพและสมรรถนะที่ตรงกับวิสัยทัศน์ และทิศทางขององค์กรในอนาคต
 • องค์กรได้กลุ่มดาวเก่งที่มีความพร้อมเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารในรุ่นต่อไป
 • องค์กรมีทางเลือกในการคัดเลือกผู้บริหารก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งใหม่อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ

กระบวนการของเรา

 • การถ่ายทอดความรู้
 • ทำเวิร์คชอบแลกเปลี่ยนมุมมองจากต่างสายงาน
 • การโค้ช และระบบพี่เลี้ยง
 • เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
 • เรียนรู้จากประสบการณ์ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร

โครงการที่เราทำ

 • Talent Management Program
 • Cultivate Future Leader Program

      เพื่อการบริหารจัดการผู้นำในอนาคต จึงต้องเตรียมวางแผนและพัฒนาความพร้อมผู้ที่มีศักยภาพในสูงการเป็นผู้นำ และเสริมศักยภาพด้านงานของผู้นำ ด้วยการฝึกปฏิบัติเพิ่มสมรรถนะที่ต้องการและประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กร ทั้งยังเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำรุ่นถัดไป ด้วยโปรแกรมการบริหารดาวเด่นและผู้มีความสามารถสูง (Talent Management Program)