Proactive Mindset and Accountability Habit

Proactive Mindset and Accountability Habit

เป็นคอร์สพื้นฐานของผู้มาทำงานร่วมกันเป็นทีม ที่มีหัวใจสำคัญของสมาชิกในทีม คือ ร่วมกัน ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น