EVENT & WORKSHOP

Event

High Performance Leaders : 

คอร์ส 3 วันเต็ม เพื่อผู้นำที่ต้องการบริหารคน จัดการงาน และมอบผลลัพธ์ให้กับทีมงานขององค์กร

Workshop