Communication on Talent

Communication on Talent

เป็นคอร์สเพื่อสื่อสารกับตนเองและวิธีเข้าหาผู้อื่น โดยใช้ภาษาของพรสวรรค์ทั้ง 34 ตัว จาก Gallup Strength Finders ที่เป็นความถนัดในการสื่อสารและท่าทางการแสดงออกของแต่ละบุคคล